Опис гідротехнічної спеціальності

    ПІДГОТОВКА   ГІДРОТЕХНИКІВ.

 

 Галузь знань  0601 «БУДІВНИЦТВО  ТА АРХІТЕКТУРА»

Напрям підготовки 6.060101 «БУДІВНИЦТВО»

Спеціальність  5.06010103 «БУДІВНИЦТВО ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД»

Спеціалізація   «ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХІСТ І ЛАНДШАФТНА ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст.

План

Вступ.

1.Загальні вимоги до спеціаліста та сфера його компетентності.

2.Навчальні дисципліни, їх значення у підготовці гідротехника.

2.1.Загальньоосвітні, математичні та природничо-наукові дисципліни – як основа формування майбутнього спеціаліста.

2.2. Роль гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у формуванні світогляду сучасного спеціаліста.

2.3. Професійні дисципліни, та їх значення при підготовки гідротехніка.

3.Курсові роботи і курсові проекти у навчальному процесі.

4.Роль практичного навчання при підготовці гідротехніка.

5.Державна атестація – як завершальний етап підготовки молодшого спеціаліста.

Висновок.

Література.

   

Вступ.

 

Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної  діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.

 

1.Загальні вимоги до спеціаліста та область його професійної діяльності.

 

 Фахівець  гідротехнік підготовлений ФКМТ  ОНМА до роботи  за спеціальностями:

№п/п

 Найменування видів економічної діяльності

1

Будівництво

1.1Підготовка будівельних ділянок

1.2 Зненсення будівель і земляні роботи

1.3 Інженерний захист прибережних територій

2

Будівництво завершених будівель ,цивільне будівництво

2.1 Будівництво будівель

2.2 Будівництво морських та річкових споруд

2.3 Будівництво  о бєктів ландшафтної організації прибережних територій

 

 

 

 Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

№ п/п

Код ьі назва професійних угруповань

Професійна назва роботи

1

3112 Техник-будівельник

Техник –гідротехнік

Технік- проектувальник

Технік  ландшафтної організації

 

2

1222.2 Майстер

 Майстер  виробничої дільниці

Майстер ландшафтної організації

 

. Цей стандарт встановлює:

Професійне призначення і умови використання випускників закладу певної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня у вигляді переліку первинних посад,виробничих функцій та типових задач діяльності;

Освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників закладу у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності;

Вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки випускників закладу;

Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки .

2.Навчальні дисципліни, їх значення у підготовці гідротехніка.

 

Навчальний план спеціальності ,,Будівництво гідротехнічних споруд,, (для освітньо-кваліфікаційного рівня: молодший спеціаліст) складається з наступних циклів:

- цикл загальноосвітньої підготовки;

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

- цикл математичної та природничо-наукової підготовки;

- цикл професійної та практичної підготовки.

 

Загальний об’єм навчального плану по всім циклам підготовки складає - 6480годин.

 

 -----------

2.1.Загальньоосвітні, математичні та природничо-наукові дисципліни – як основа формування майбутнього спеціаліста.

 

На 1-му курсі навчаються курсанти, які вступили в коледж на базі неповної загальної середньої освіти (9 класів). Протягом першого року навчання курсанти вивчають загальноосвітні дисципліни і мають можливість одержати атестат про повну загальну середню освіту. Для підготовки спеціалістів до вивчення дисциплін професійної підготовки потрібно вивчити низку дисциплін загальноосвітнього циклу.

До циклу загальноосвітньої підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

українська мова, українська література, світова література, іноземна мова, математика, інформатика, всесвітня історія, географія, біологія, фізика, астрономія, хімія, історія України, фізична культура, захист вітчизни, людина і світ.

Загальний об’єм циклу загальноосвітньої підготовки складає - 1432 годин.

 

Значущість природничо-наукової складової професійної підготовки фахівців, визнають і підкреслюють основні нормативно-правові освітянські документи, у яких мова йде про оптимальне поєднання гуманітарної та природничо-математичної складових освіти, необхідність формування світоглядної, економічної, екологічної культури, важливість поєднання основ класичних фундаментальних дисциплін і сучасного розуміння закономірностей будови світу.

У численних дослідженнях аспектів професійної підготовки

майбутніх фахівців науковці зауважують, що природничо-наукова підготовка

покликана забезпечити знання основних принципів і концепцій

природознавства, що складають сучасну наукову картину світу;

формування вмінь і навичок застосування мабутих знань; формування

системного підходу в навчально-пізнавальній, а в подальшому – й у

професійній діяльності; формування цілісного погляду на навколишнє

середовище та ін.

 

Згідно навчального плану до циклу математичної та природничо-наукової підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

фізика, вища математика, інженерна  графіка, будівельна механіка, теоретична механіка та  опір матеріалів,  гідравліка,  , електротехніка в будівництві,   основи екології,  безпека життєдіяльності, хімія, інформатика.

Загальний об’єм циклу математичної та природничо-наукової підготовки складає – 1026 годин .

   -----------

2.2. Роль гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у формуванні світогляду сучасного спеціаліста.

 

  Головні завдання циклу:

  1. провадження освітньої діяльності за сучасними інноваційними технологіями навчання, що забезпечує умови для оволодіння системою знань про людину та суспільство;
  2. проведення наукової, навчально-методичної та виховної роботи згідно з освітніми стандартами;
  3. формування у курсантів громадянської позиції, патріотизму, офіцерської гідності , відповідальності за долю держави, суспільства і людства;
  4. вивчення загальних основ, методів пізнання, законів і принципів функціонування ринкової економіки та підприємництва у морський галузі;
  5. вивчення героїчного минулого українського народу та етапи формування суверенної незалежної України;
  6. формування навичок писемного та усного ділового спілкування;
  7. вивчення політичного життя суспільства в його різноманітних проявах;
  8. вивчення суспільства як цілісної системи, дослідження механізмів функціонування і розвитку різних соціальних груп;
  9. вивчення основних галузей філософського знання, форм буття та шляхів пізнання світу;
  10. вивчення культури як суспільного явища, що пояснює чисельні процеси духовного й соціального життя людини;

Згідно навчального плану до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

історія України, українська мова ( за професійним спрямуванням), основи філософських знань (філософія, релігієзнавство), соціологія, основи правознавства, економічна теорія, культурологія, іноземна мова ( за професійним спрямуванням),  фізичне виховання.

Загальний об’єм циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки складає – 1026 години.

   -----------

  2.3. Професійні дисципліни, та їх значення при підготовки гідротехніка

 

  Головні завдання циклу:

 

У результаті вивчення дисциплін циклу професійної підготовки курсант повинен:

Знати:

 Постанови ,розпорядження ,накази та інші керівні ,методичні .нормативні матеріали щодо діяльності будівельної дільниці

Технологію й організацію будівельного твиробництва

Проектно –кошторисну документацію на о бєкти ,що будуються

Будівельні норми та правила

 Технічні умови нат використання та приймання будівельно-монтажних робіт

Основи економіки.організації праці й управління.

Норми виробітку та розцінки

Діюче положення про оплату праці та матеріальне стимулювання робітників

Технічні характеристики будівельних машин. що застосовуються.

Передовий вітчизняний та зарубіжний досід організації будівельного виробництва

Основи трудового законодавства

Правила та норми  охорони праці.виробничої санітарії,протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища

 Вміти :

Забезпечувати виконання будівельно –монтажних робіт відповідно до робочих креслень,проекту організації робіт,виробничого плану та нормативних документів

Контролювати додержання технологічної послідовності виробництва та забезпечує належну якість робіт

В разі потреби здійснювати розбивні роботи,геодезичний контроль під час виконання технологічних операцій,заміри обсягів будівельно-монтажних робіт

Організовувати приймання матеріалів .конструкцій,виробів,їх складування і облік

Вносити пропозиції щодо комплектування кількісного та професійно-кваліфікаційного складу бригад,присвоєння розрядів робітникам,їх матеріального стимулювання

Брати участь у роботі з атестації робочих місць

Забезпечувати економічне витрачання матеріалів,застосування за призначенням технологічної оснастки,будівельних машин,енергетичного устаткування ,транспортних засобіві засобів захисту працюючих

Контролювати дотримання норм перенесення ваги,забезпечувати робочі місця знаками безпеки

Організовувати впровадження у виробництво передових методів і прийомів праці

 

Згідно навчального плану до циклу професійної підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

 Будівельна техніка,будівельне матеріалознавство,інженерна геодезія,будівельні конструкції,гідротехнічні споруди, виробництво загально-будівельних та гідротехнічних робіт,інженерна геологія  та гідрогеологія.організація гідротехнічного будівництва,метрологія та стандартизація,економика будівництва,гідрологія та гідрометрія,основи охорони праці,а також спецкреслення ,реконструкція та ремонт гідротехнічних споруд,нормування праці та кошториси.промислові та цивільні будови та споруди.механіка грунтів,основ та фундаментів,водопостачання ,каналізація та теплопостачання,аварії в будівництві,основи компьютерного проектування,практична геодезія,річкові гідротехнічні споруди,для спеціалізації (основи дизайну малих форм,основи грунтознавства та дендрології,берегоукріплювальні споруди,інженерний захист прибрежних територій,ландшафтне проектування і дизайн прибережних територій.

Згідно навчального плану цикл практичної підготовки складається з :

Початкової практики-2 тижні, геодезичної-3 тижні, гідрометричної-2 тижні ,навчальної практики з отримання однієї з робочої професії / бетонник,штукатур,електрозварюваль -ник /-4 тижні, технологічної -8 тижнів , преддипломної практики-3 тижня , а також дипломного проектування-7 тижнів.

 

Загальний об’єм циклу професійної та практичної підготовки складає - 3942 години.

  -----------

 

 

3.Курсові роботи і курсові проекти у навчальному процесі.

 

Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних курсантами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсових проектів (робіт) відповідає завданням навчальних дисциплін і тісно пов'язана з практичними потребами конкретного фаху. Порядок затвердження тематики курсових проектів (робіт) і їх виконання визначається положенням ,,Про курсове проектування,,

 

Навчальним планом передбачені курсові роботи і курсові проекти з наступних навчальних дисциплін:

 

назва навчальної дисципліни, з якої виконується робота

тип роботи

термін виконання

 

  1

 

  Гідротехнічні споруди

 

 

Курсовий проект

 

  6-ий семестр

 

  2

 

Виробництво загально-будівельних та гідротехнічних робіт

 

 

  Курсовий проект

 

  7-ий семестр

 

  3

 

 Організація гідротехнічного будівництва

 

 

  Курсова робота

 

  8-ий семестр

 

  4

 

 Економіка будівництва

 

 

  Курсова робота

 

  8-ий семестр

 

  5

Ландшафтне проектування і дизайн прибережних територій

  /для груп спеціалізації/

 

  Курсова робота

 

  8 –ий семестр

 

 

 

 

Для формування у курсантів цільних знань з будування гідротехнічних споруд ,курсові проекти та роботи виконуються комплексно –у курсовому проекті з дисципліни «Гідротехнічні споруди» теми проектів та приймаються первинні параметри та виконуються розрахунки та конструюються споруди ,далі у курсових проектах з «Виробництва загально-будівельних та гідротехнічних робіт» та  «Організації  гідротехнічного будівництва» розроблюються питання організації технології будування тієї ж самої споруди,а економічні розрахунки ціеї споруди виконуються у курсовій роботі з «Економіки будівництва».

Для груп спеціалізації  «ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХІСТ І ЛАНДШАФТНА ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ» передбаченна до виконання курсова робота з дисципліни  « Ландшафтне проектування і дизайн прибережних територій»  де курсанти здобувають навички розробки дизайн проектів.

 

 

 

 

4.Роль практичного навчання при підготовці гідротехніка з правом виконання загально-будівельних робот.

 

Згідно навчального плану передбачені наступні види практик:

види практик

семестр

тижні

 Початкова практика

 

2

2

 Геодезична та гідрометрична практики

 

4

  3 і 2

Навчальна практика з отримання робочої професії

 

5

4

 Технологічна практика

 

6

8

Преддипломна практика

 

8

3

разом

20

 

Навчальні програми усіх видів практик розробленні на підставі навчального плану спеціальності  5.06010103 «БУДІВНИЦТВО ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД»та методичних рекомендацій по розробці програм практики студентів вищих навчальних закладів України.

На першому курсі навчання курсанти спеціальності  овоюють  Початкову практику практику в учбово – виробничих майстернях коледжу. Тривалість практики – 2 тижні (загальний обсяг - 108 годин). Програма практичного навчання складена відповідно вимогам, які пред’являються до освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста- гідротехніка  .

 

На другому курсі навчання курсанти спеціальності  проходять Геодезичну та Гідрометричну практики в учбово – виробничих майстернях коледжу а також на прибережних теріторіях та в  морі . Тривалість практик  – 3 та 2 тижні  відповідно (загальний обсяг - 270 годин). Програма практичного навчання складена відповідно вимогам, які пред’являються до освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  .  Програма геодезичної практики передбачає одержання практичних навичок виконання  геодезичних робіт.зв язаних з будівництвом гідротехнічних споруд та інших будівль . Курсант повинен навчитись користуватись теодолітом.нівелиром,виконувати їх перевірки,вирішувати геодезичні задачі,  виконувати з ьомку у полевих роботах та камеральну обробку матеріалів.

  Програма гідрометричної практики передбачає одержання практичних навичок виконання промірювальних робіт,визначення швидкості вітру,рівня води у морі,швидкості та течії.на закінчення курсанти складають та захищають щоденний звіт за данними спостережень.

 

На третьому  курсі навчання курсанти спеціальності  проходять Навчальну практику з отримання робочої професії  -4 тижні (загальний обсяг- 216 годин ) та Технологічну практику - 8 тижнів  (загальний обсяг - 432 години). Програма практичного навчання складена відповідно вимогам, які пред’являються до освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  .

  Програма навчальної практики передбачає одержання практичних навичок виконання  будівельних робіт :електрозварювальних,бетонних,арматурних ,штукатурних , робіт по озелененню прибережних теріторій  та різноманітних ділянок .Практики проводяться на базі учбових майстерень  , на будівельних майданчиках міста та підприємствах по вирощуванню рослин та ландшафтного дизайну .

  Програма технологічної практики спрямована на закріплення теоретичних знань в умовах будівництва об єктів ,таких як: Одеський ,Іллічівський та Южний порти,будівельних майданчиках міста Одеси.Курсанти здобувать навички ведення робіт на рівні мастера та прораба будівельного майданчика.

На четвертому  курсі навчання курсанти спеціальності  проходять  Преддипломну практику-3 тижні (загальний обсяг- 162 години)  . Програма практичного навчання складена відповідно вимогам, які пред’являються до освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  .

Програма передбачає  виконання індивідуальних завдань, знайомство з базовою організацією практики,об єктом будівництва  і технологічною документацією , знайомство з особливостями організаційної структуриі управління будівельної організації,економічними показниками  ,вивчення складу і технології виробництва робіт,збір і систематизація матеріалів для дипломного проектування.