Опис судномеханічної спеціальності

 

Підготовка суднових механіків.

 

 

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт.

Спеціалізація: 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.

 

План

 

 Вступ.

1.Загальні вимоги до спеціаліста та сфера його компетентності.

2.Навчальні дисципліни, їх значення у підготовці суднового механіка.

2.1.Загальньоосвітні, математичні та природничо-наукові дисципліни – як основа формування майбутнього спеціаліста.

2.2.Роль гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у формуванні світогляду сучасного спеціаліста.

2.3.Професійні дисципліни, та їх значення при підготовки суднового механіка.

3.Курсові роботи і курсові проекти у навчальному процесі.

4.Роль практичного навчання при підготовці вахтового механіка.

5.Державна атестація – як завершальний етап підготовки молодшого спеціаліста.

 

 

Вступ.

 

Фаховий молодший бакалавр -  освітньо-кваліфікаційний  рівень освіти особи,  яка  на  основі  повної  загальної  середньої освіти  здобула неповну вищу освіту,  спеціальні уміння та знання, достатні  для  здійснення виробничих функцій певного рівня професійної  діяльності,  що  передбачені  для  первинних  посад у певному виді фахової діяльності.

 

Особи, які  мають  базову  загальну  середню  освіту,  можуть одночасно  навчатися  за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) і здобувати повну загальну середню освіту.

 

 

1. Загальні вимоги до спеціаліста та область його професійної діяльності.

 Для присвоєння звання  механіка  третього  розряду (вахтовий механік) та
отримання права на зайняття посади вахтового  механіка  відповідно
до Правила III/1 Конвенції та національних вимог:

  - освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче   молодшого
спеціаліста за спеціальністю "Експлуатація  суднових  енергетичних
установок" і  відповідність  стандарту компетентності, визначеному в розділі  А-III/1  Кодексу,  та національним вимогам;

  - стаж плавання не менш як шість місяців на самохідних суднах у
складі машинної команди з виконанням обов'язків з несення вахти та
обслуговування  суднових  енергетичних  установок  під контролем
вахтового  механіка;  виконання  схваленої  програми підготовки на
судні повинно бути документально  підтверджено  записами  в  Книзі
реєстрації підготовки;

  - стаж роботи,  пов'язаної  з  ремонтом  суднового  механічного
обладнання, не менш як шість місяців або пройти виробничу практику
відповідно до планів морських навчальних закладів;

 

 

Сфера компетентності вахтового механіка.

 

1.Безпечне несення машинної вахти.

2.Використання англійської мови в усній та письмовій формі.

3.Використання систем внутрішнього зв’язку.

4.Експлуатація головних установок, допоміжних установок та пов’язаних з ними систем керування.

5.Експлуатація паливних, баластних і інших насосних систем та пов’язаних з ними систем керування.

6.Експлуатація електрообладнання, електронної апаратури і систем керування.

7.Технічне обслуговування і ремонт електричного і електронного обладнання.

8.Відповідне використання ручного інструменту, верстатів та вимірювальних приладів для виготовлення деталей і виконання ремонтних робіт на судні.

9.Технічне обслуговування і ремонт суднових механізмів та обладнання.

10.Забезпечення виконання вимог по запобіганню забруднення.

11.Підтримання судна у морехідному стані.

12.Використання рятувальних засобів.

13.Застосування засобів першої медичної допомоги на судах.

14.Спостереження за дотриманням вимог законодавства.

 

 

2. Навчальні дисципліни, їх значення у підготовці суднового механіка.

 

Навчальний план спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізація 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами.

- цикл загальноосвітньої підготовки;

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

- цикл математичної та природничо-наукової підготовки;

- цикл професійної та практичної підготовки.

 

 

2.1.Загальньоосвітні, математичні та природничо-наукові дисципліни – як основа формування майбутнього спеціаліста.

   На 1-му курсі навчаються курсанти, які вступили в коледж на базі неповної загальної середньої освіти (9 класів). Протягом першого року навчання курсанти вивчають загальноосвітні дисципліни і мають можливість одержати атестат про повну загальну середню освіту. Для підготовки спеціалістів до вивчення дисциплін професійної підготовки потрібно вивчити низку дисциплін загальноосвітнього циклу.

  До циклу загальноосвітньої підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

українська  мова, українська література, світова  література, іноземна мова,

математика, інформатика, всесвітня історія, географія, біологія, фізика, астрономія, хімія, історія України, фізична культура, захист вітчизни.

  Значущість природничо-наукової складової професійної підготовки фахівців, визнають і підкреслюють основні нормативно-правові освітянські документи, у яких мова йде про оптимальне поєднання гуманітарної та природничо-математичної складових освіти, необхідність формування світоглядної, економічної, екологічної культури, важливість поєднання основ класичних фундаментальних дисциплін і сучасного розуміння закономірностей будови світу.

  У численних дослідженнях аспектів професійної підготовки

майбутніх фахівців науковці зауважують, що природничо-наукова підготовка

покликана забезпечити знання основних принципів і концепцій

природознавства, що складають сучасну наукову картину світу;

формування вмінь і навичок застосування мабутих знань; формування

системного підходу в навчально-пізнавальній, а в подальшому – й у

професійній діяльності; формування цілісного погляду на навколишнє

середовище та ін.

 

 

  Згідно навчального плану до циклу математичної та природничо-наукової підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

фізика, вища математика, інженерна та комп’ютерна  графіка, технологія матеріалів, теоретична механіка, опір матеріалів, деталі машин, технічна термодинаміка та основи теплопередачі, електротехніка, теорія, устрій судна та рушія, основи екології, основи медичних знань і медичної допомоги на  судні, безпека життєдіяльності, технічна хімія, теорія автоматичного управління.

 

 

2.2. Роль гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у формуванні світогляду сучасного спеціаліста.

 

Головні завдання циклу:

  1. провадження освітньої діяльності за сучасними  інноваційними  технологіями навчання, що забезпечує умови для оволодіння  системою знань про людину та суспільство;
  2. проведення наукової, навчально-методичної та виховної роботи згідно з освітніми стандартами;
  3. формування у курсантів  громадянської позиції, патріотизму, офіцерської гідності , відповідальності за долю держави, суспільства  і людства;
  4. вивчення загальних основ, методів пізнання, законів і принципів  функціонування  ринкової  економіки та підприємництва у морський галузі;
  5. вивчення героїчного минулого українського народу та етапи формування  суверенної  незалежної України;
  6. формування  навичок  писемного та усного ділового  спілкування;
  7. вивчення політичного життя суспільства в його різноманітних проявах;
  8. вивчення суспільства як цілісної системи, дослідження механізмів функціонування і розвитку різних соціальних груп;
  9. вивчення основних галузей філософського знання, форм буття та шляхів пізнання світу;
  10. вивчення культури як суспільного явища, що пояснює чисельні процеси духовного  й  соціального  життя людини;

Згідно навчального плану до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

історія України, українська мова ( за професійним  спрямуванням), основи філософських  знань (філософія, релігієзнавство), соціологія,  основи правознавства, економічна теорія, культурологія, іноземна мова  ( за професійним  спрямуванням), міжнародні та національні морські нормативні документи.

 

 

2.3. Професійні дисципліни, та їх значення при підготовки суднового механіка.

 

Головні завдання циклу:

У результаті вивчення дисциплін циклу професійної підготовки курсант повинен:

Знати:

- основні поняття про суднові енергетичні установки, їх склад, принцип роботи;

- особливості конструкції, експлуатації та ремонту СТЗ;

- особливості техніки безпеки та охорони праці при обслуговуванні суднових механічних установок та експлуатації електрообладнання;

Вміти:

- раціонально використовувати знання і вміння у професійній діяльності;

Володіти:

- знаннями правильного несення вахти та вміннями правильно реагувати на нетипові ситуації під час несення вахти з дотриманням заходів безпеки та охорони навколишнього середовища;

 - уміннями організації, обслуговування та ремонту елементів СЕУ.

 

   Згідно навчального плану до циклу професійної підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

метрологія, стандартизація і управління якістю; інформатика; електроніка та основи електротехніки; основи гідромеханіки; технологія використання робочих речовин; суднові турбінні установки та їх експлуатація; суднові вантажні і палубні механізми; суднові холодильні установки; суднова енергетика; експлуатація суднових технічних засобів спеціалізованих суден; суднові дизельні установки та їх експлуатація; суднові котельні установки та їх експлуатація, суднові допоміжні механізми, устрої, системи та їх експлуатація, автоматизовані системи управління енергетичною установкою; технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів; технічна експлуатація суднових технічних засобів та безпечне несення вахти; електрообладнання суден та його експлуатація; основи охорони праці;   практика навчальна у майстернях, практика навчальна плавальна, практика виробнича плавальна..

 

 

3.Курсові роботи і курсові проекти у навчальному процесі.

 

  Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних курсантами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.  Тематика курсових проектів (робіт)  відповідає завданням навчальних дисциплін і тісно пов'язана з практичними потребами конкретного фаху. Порядок затвердження тематики курсових проектів (робіт) і їх виконання визначається положенням ,,Про курсове проектування,,

 

   Навчальним планом передбачені курсові роботи і курсові проекти з наступних навчальних дисциплін:

 

назва навчальної дисципліни, з якої виконується робота

тип роботи

термін виконання

1

 

Суднові дизельні установки та їх експлуатація

 

 

Курсовий проект

 

8-ий семестр

2

 

Суднові допоміжні механізми, устрої, системи та їх експлуатація

 

 

Курсова робота

 

8-ий семестр

3

 

Електрообладнання суден та його експлуатація

 

 

Курсовий проект

 

6-ий семестр

 

 

4.Роль практичного навчання при підготовці вахтового механіка.

Загальний обсяг часу на практичне навчання

Назва практики

Курс навчання, семестр

Кількість навчальних годин

і тижнів

1

Технологічна слюсарна практика

Ік, 2 сем.

120 (4 тижня)

2

Технологічна верстатна практика

ІІк, 4 сем

270(9 тижнів)

3

Плавальна практика

ІІІ і ІVк, 6,7 сем

39 тижнів

 

Загальна кількість навчальних годин

 

2808 (52 тижня)

 

 

  Навчальні програми усіх видів практик розробленні на підставі навчального плану спеціальності 271 Річковий та морський транспорт відповідно вимогам Конвенції ПДНВ 78\95 для забезпечення мінімального стандарту компетентності для вахтових механіків (таблиця А ІІІ\1) та методичних рекомендацій по розробці програм практики студентів вищих навчальних закладів України.  

 

 

5.Підсумкова атестація – як завершальний етап підготовки молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра).

 

  Підсумкова атестація згідно навчального плану спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізація: 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами, відбувається в два етапи:

  1.Державна підсумкова атестація загальноосвітньої підготовки відбувається по закінченню 2-го курсу у вигляді ЗНО.

  2.Державні іспити за фахом: суднові дизельні установки, суднові допоміжні механізми, устрої; системи та їх експлуатація; електрообладнання суден та його експлуатація. Державні іспити відбуваються у період з 25.05 по 21.06. (по закінченню 8-го семестру навчання). У разі успішного складання іспитів курсанти отримують протокол сумісного засідання державної екзаменаційної та державної кваліфікаційної комісій, що надає право на отримання звання механіка ІІІ розряду.