Опис електромеханічної спеціальності

  Електромеханічне відділення  було створене  в 1969 році і воно має давню історію і традиції.

  На протязі цього періоду були створені нові кабінети, лабораторії, впровадженні нові тренажери та обладнання.

  Сьогодні електромеханічне відділення Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж морського транспорту  Національного університету «Одеська морська академія» здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (освітня програма Експлуатація електрообладнання та автоматики суден, спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт») та здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (освітня програма Експлуатація суднового електрообладнання і засобів  автоматики, спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт») за денною та заочною формами навчання.

  Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми.

  Електромеханічне відділення проводить набір абітурієнтів на основі базової середньої та повної загальної середньої освіти.

  Особи, які мають базову середню  освіту,  можуть  навчатися  за освітньо-професійною програмою підготовки фахового молодшого бакалавра одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування.

  Освітній процес забезпечують 9 викладачів циклової комісії «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден» та 29 викладачів інших циклових комісій.

  Освітній процес на електромеханічному відділенні здійснюється в 28 кабінетах і 13 лабораторіях.

  Відділення має сучасний тренажерний клас із встановленим навчальним тренажерним обладнанням  ERS 4000 під егідою V. Ships, на якому проходять підготовку курсанти.

  Процес вдосконалення матеріально-технічної бази підготовки фахівців проходить постійно. В лабораторіях оновлюється і поповнюється обладнання та апаратура відповідно до зростання міжнародних вимог.

 

  Сучасна концепція підготовки фахівців, яка впроваджена на електромеханічному відділенні, враховує новітні тенденції в розвитку морської техніки та технології і забезпечує якісну підготовку електромеханіка.

Специфікація мінімальних стандартів компетентності для електромеханіків

  Нагляд за експлуатацією електричних і електронних систем, а також систем управління.

  Нагляд за роботою автоматичних систем управління руховою установкою та допоміжними механізмами.

  Експлуатація генераторів та систем розподілу.

  Експлуатація та технічне обслуговування силових систем з потужністю більше ніж 1000 вольт.

  Експлуатація комп'ютерів та комп'ютерних мереж на судні.

  Використання англійської мови у письмовій та усній формі.

  Використання систем внутрішньосуднового зв'язку.

  Технічне обслуговування та ремонт електричного та електронного обладнання.

  Технічне обслуговування та ремонт систем автоматики та управління головною руховою установкою та допоміжними механізмами.

  Технічне обслуговування та ремонт навігаційного обладнання на містку та систем суднового зв'язку.

  Технічне обслуговування та ремонт електричних, електронних систем та систем управління палубними механізмами та вантажопідйомним обладнанням.

  Технічне обслуговування та ремонт систем управління та безпеки побутового обладнання.

  Забезпечення виконання вимог стосовно запобігання забрудненню.

  Запобігання пожеж та боротьба з пожежами на судні.

  Використання рятувальних засобів.

  Застосування засобів першої медичної допомоги на суднах.

  Застосування навичок керівника та вміння роботи у команді.

  Внесок у безпеку персоналу та судна.

  Програма навчання базується на основних положеннях фундаментальної і прикладної науки, включає широку різноманітність освітніх компонентів, які відповідають рівню розвитку суднового електричного та електронного устаткування, комп'ютерним технологіям, систем управління, розширюють загальний кругозір і ерудицію курсантів.

  Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста / фахового молодшого бакалавра складається з чотирьох циклів:

  - цикл загальноосвітньої підготовки;

  - цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

  - цикл математичної та природничо-наукової підготовки;

  - цикл професійної та практичної підготовки.

  Професійні компетентності забезпечуються наступними компонентами освітньої програми: «Математика», «Фізика», «Інформатика», «Спеціальне креслення, інженерна та комп’ютерна графіка», «Теоретичні основи електротехніки», «Основи екології», «Основи теорії, устрою судна та рушіїв», «Основи суднової електроніки та схемотехніки», «Суднові електричні машини», «Суднові автоматизовані електроприводи / Основи теорії електропривода», «Основи суднових автоматизованих електроенергетичних систем», «Безпека та охорона на морі», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі», «Основи технічної експлуатації суднового електрообладнання та автоматики», «Основи програмованих контролерів», «Менеджмент морських ресурсів», «Системи управління електроенергетичними і енергетичними установками», «Експлуатація суднового високовольтного обладнання», «Автоматизовані гребні, електричні устрої», «Основи суднової автоматики», «Комп’ютерні системи і мережі управління судновими технічними засобами», «Пристрої зв’язку та електронавігаційні пристрої», «Основи силової електроніки та перетворювальної техніки», «Електричні апарати», «Метрологія, стандартизація і управління якістю», «Практична підготовка (технологічна, плавальна)».

  Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних курсантами під час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.  Тематика курсових проектів (робіт)  відповідає завданням навчальних дисциплін і тісно пов'язана з практичними потребами конкретного фаху. Порядок затвердження тематики курсових проектів (робіт) і їх виконання визначається положенням «Про курсове проектування».

 

№ з/п

Назва освітнього компонента

з якого виконується проект (робота)

Тип роботи

Термін виконання

 

1

 

 Суднові електричні машини

 

 

Курсовий проект

 

6-й семестр

 

2

 

 Основи суднових автоматизованих  електроенергетичних систем 

 

Курсова робота

 

8-й семестр

 

3

 

 Судові автоматизовані електроприводи

 

 

Курсовий проект

 

8-й семестр

  Невід'ємною частиною підготовки морського фахівця є практична підготовка – технологічна, плавальна практика. Навчальним планом передбачена практична підготовка загальною тривалістю 12 місяців.

  Концепція практичної підготовки курсантів відповідає виконанню вимог щодо практичної підготовки, встановлених правилом ІІІ/6 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти  1978 року та «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 року №93.

  Мета практики: оволодіння сучасними методами та формами організації праці на суднах, закріплення теоретичних знань, які були набуті в процесі навчання, формування у майбутніх спеціалістів професійних вмінь та навичок роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо використовувати їх в практичній діяльності, формування у курсанта професійного вміння приймати самостійні рішення.

  Коледж підтримує тісні ділові зв'язки з вітчизняними і іноземними судноплавними компаніями та морськими агентствами, серед яких Українське Дунайське пароплавство, «V.SHIPS» (Україна), «Кристал-Марина», «Данаос-Україна», «Український морський сервіс» та іншими, де курсанти проходять плавальну практику на сучасних судах провідних компаній світу.

  Згідно навчального плану передбачені наступні види практик:

з/п

Види практики

Семестр

Тижні

1

 Технологічна

 верстатно-слюсарна

4

4

2

 Технологічна

 електромонтажна

4

5

3

 Практика  плавальна

4,7

43

       

Разом

52

Підсумкова атестація – як завершальний етап підготовки молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра).

 

  Підсумкова атестація згідно навчального плану спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізація 271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики, відбувається в два етапи:

  1. Державна підсумкова атестація загальноосвітньої підготовки відбувається по закінченню 2-го курсу у вигляді ЗНО.

  2. Підсумкова атестація молодшого спеціаліста за фахом у вигляді екзаменів: Суднові автоматизовані електроенергетичні системи, Суднові автоматизовані електроприводи.

  Підсумкова атестація фахового молодшого бакалавра – в формі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

  Підсумкова атестація здійснюється по закінченню 8-го семестру навчання (денна форма навчання), 5-го курсу (заочна форма навчання).

  У разі успішного складання екзаменів курсанти отримують протокол сумісного засідання екзаменаційної та державної кваліфікаційної комісій, що надає право на отримання звання електромеханіка.

  Навчання на електромеханічному відділенні  – це прекрасна можливість отримання морської освіти з блискучою перспективою роботи на сучасних високоавтоматизованих судах.

  Коледж є структурним підрозділом  НУ «ОМА», що надає можливість випускникам спеціальності продовжувати навчання у закладах вищої освіти, реалізуючи принцип ступеневої освіти.

 

 

Made and support byRosnovsky I.