Опис судноводійної спеціальності

  Освітня концепція нашого навчального закладу - підготовка кваліфікованих фахівців в сфері морської галузі, конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних, відповідальних, здатних до ефективної роботи на рівні світових стандартів, готових до постійного професійного росту, соціальної й професійної мобільності.

  Судноводійне відділення було засноване в 1944 році. За час свого існування на відділенні накопичений великий досвід щодо підготовки кадрів для морського та технічного флоту зі своїми звичаями й традиціями.

  Судноводійне відділення здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (освітня програма Судноводіння на морських шляхах, спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт») та здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (освітня програма Навігація і управління морськими суднами, спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт») за денною та заочною формами навчання.

  Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми.

  Судноводійне відділення проводить набір абітурієнтів на основі базової середньої та повної загальної середньої освіти.

  Особи, які мають базову середню  освіту,  можуть  навчатися  за освітньо-професійною програмою підготовки фахового молодшого бакалавра одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування.

  Освітній процес забезпечують 18 викладачів циклової комісії «Судноводіння» та 28 викладачів інших циклових комісій.

  Освітній процес на судноводійному відділенні здійснюється в 26 кабінетах і 10 лабораторіях.

Навчальні аудиторії та лабораторії оснащені інтерактивними дошками, мультимедійними пристроями та іншим сучасним обладнанням.

  Процес вдосконалення матеріально-технічної бази підготовки фахівців проходить безперервно. Лабораторії постійно оновлюються сучасною технікою відповідно до зростаючих міжнародних вимог щодо обладнання  суден.

  Судноводійне відділення має сучасну лабораторію, в якій встановлений тренажер «Navi – Trainer Professional  5000». Курсанти третього та четвертого курсів відпрацьовують на тренажері практичні завдання.

  Для демонстрації компетентності та оцінки компетентності курсантів тренажер «Navi – Trainer Professional  5000» використовується по таким напрямках як:

  1. планування, проведення переходу та визначення місцезнаходження судна, а саме:

  - плавання та визначення місця судна з використанням наземних та берегових орієнтирів;

  - визначення місця судна за допомогою радіонавігаційних засобів;

  - робота з ехолотами, магнітними компасами та гірокомпасами;

  - знання систем управління рульовим приводом, експлуатаційних процедур та переходу з ручного на автоматичне керування судном;

  - метеорологія;

  2. несення безпечної навігаційної вахти;

  3. використання радіолокатора та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки для забезпечення безпеки мореплавання;

  4. використання електронних навігаційних інформаційних систем для безпеки судноводіння;

  5. маневрування судна.

  Сучасна концепція підготовки фахівців, яка впроваджена на судноводійному відділенні, враховує новітні тенденції в розвитку морської техніки та технології і забезпечує якісну підготовку своїх випускників – майбутніх вахтових помічників капітана суден валовою місткістю 500 одиниць або більше.

  Специфікація мінімальних стандартів компетентності для вахтових помічників капітана суден валовою місткістю 500 одиниць або більше:

   - планування і проведення переходу та визначення місцезнаходження;

   - несення безпечної навігаційної вахти;

   - використання радіолокатора та ЗАРП для забезпечення безпеки плавання;

   - використання ЕКНІС для забезпечення безпеки плавання;

   - дії під час аварій;

   - дії під час отримання сигналу лиха на морі;

   - використання Стандартного морського розмовника ІМО та використання англійської мови у письмовій та усній формі;

   - передача та отримання інформації за допомогою візуальних сигналів;

   - маневрування судна;

   - нагляд за завантаженням, розміщенням, кріпленням, доглядом під час рейсу та розвантаженням вантажів;

   - перевірка та повідомлення про дефекти та пошкодження у вантажних приміщеннях, на кришках люків і в баластних танках;

   - забезпечення виконання вимог стосовно запобігання забрудненню;

   - підтримання судна в морехідному стані;

   - запобігання пожежам та боротьба з пожежами на суднах;

   - використання рятувальних засобів;

   - застосування засобів першої медичної допомоги на суднах;

   - нагляд за дотриманням вимог законодавства;

   - застосування навичок керівника та вміння працювати в команді;

   - внесок у безпеку персоналу та судна.

  Програма навчання курсантів судноводійного відділення спрямована на здобуття знань, умінь, навичок та досвіду з судноводіння, обробки та розміщення вантажів, управління операціями судна, піклування про людей на судні та радіозв’язку для зайняття посад осіб командного складу палубної команди морських суден.

  Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста / фахового молодшого бакалавра складається з чотирьох циклів:

   - цикл загальноосвітньої підготовки;

   - цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

   - цикл математичної та природничо-наукової підготовки;

   - цикл професійної та практичної підготовки.

  Професійні компетентності забезпечуються наступними компонентами освітньої програми: «Математика», «Фізика та основи технічної механіки», «Основи екології та охорони навколишнього середовища», «Електротехніка, радіотехніка і електроніка», «Інформаційні технології», «Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Метеорологія і океанографія», «Навігація та лоція», «Морехідна астрономія», «Радіонавігаційні прилади і  системи», «Електронавігаційні прилади», «Управління судном», «Використання радіолокатора та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки при розходженні суден», «Технологія перевезення вантажів», «Комерційна експлуатація суден», «Теорія та будова судна», «Навігаційні інформаційні системи», «Практика несення штурманської вахти», «Безпека та охорона на морі», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі», «Морське право», «Менеджмент морських ресурсів», «Глобальний морський зв'язок для пошуку та рятування», «Суднові енергетичні установки та електрообладнання», «Практична підготовка (плавальна на борту судна за типами)».

 

  У результаті вивчення дисциплін циклу професійної підготовки курсант повинен:

знати:

  - МППЗС-72 і їх застосування при різних умовах з урахуванням різноманітних ситуацій шляхом всебічного аналізу і вірного тлумачення цих правил;

  - систему огородження міжнародної асоціації маячних служб МАМС;

  - особливості техніки безпеки та охорони праці.

вміти:

  - виконувати завчасну навігаційну прокладку, за допомогою навігаційного інструменту з використанням навігаційних карт, навігаційних посібників, рекомендацій, гідрометеорологічних джерел та на підставі глибокого аналізу одержаної інформації вибрати найкоротший і найбезпечніший шлях;

  - вести зчислення шляху судна за допомогою лага і компаса, враховуючи вплив таких гідрометеорологічних факторів як вітер і морські течії та вносити зміни в передбачений курс і швидкість з метою забезпечення плавання по заданому маршруту;

  - визначати місце судна візуальними методами за допомогою пеленгування берегових або плавучих орієнтирів при умовах їх надійного упізнання;

  - визначати місце судна астрономічними методами за допомогою вимірювання висот небесних світил секстантом при умовах видимості світил, і їх надійного упізнання;

  - визначати місце судна з використанням радіотехнічних засобів навігації;

  - підбирати карти та посібники для майбутнього переходу;

  - коректувати карти до оповіщень мореплавцям та радіонавігаційним попередженням і повідомленням;

  - виконувати «підйом» карт для забезпечення безпечного плавання судна;

  - використовувати морські навігаційні карти (включаючи системи EKDIS), каталоги карт і книг, лоції, таблиці припливів;

  - виконувати радіолокаційну прокладку в концепції відносного та істинного руху за допомогою рішення задачі на маневровому планшеті або шляхом застосування лічильно-розрахункових пристроїв РЛС, з метою забезпечення безаварійного плавання;

  - ефективно використовувати ЗАРП шляхом аналізу роботи системи та її точності, з метою запобігання зіткненню суден;

  - виконувати процедурні дії, згідно з вимогами Постанови ІМО про пошук і спасіння на морі, з метою надання своєчасної та ефективної допомоги судну яке зазнає лиха;

  - виконувати постановку на якір і швартовку, шляхом урахування зовнішніх обставин і експлуатаційно-технічних даних судна, з метою забезпечення безпеки людей при виконанні цих операцій;

  - складати вантажний план з урахуванням сумісності вантажів, їх питомої ваги і послідовності обробки, з метою забезпечення належної остійності судна, безпеки людей і вантажу;

володіти:

  - знаннями правильного несення вахти та вміннями правильно реагувати на нетипові ситуації під час несення вахти з дотриманням заходів безпеки та охорони навколишнього середовища, для забезпечення безаварійного плавання;

  - навичками лідерства і роботи у команді.

 

  Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних курсантами під час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.  Тематика курсових проектів (робіт)  відповідає завданням навчальних дисциплін і тісно пов'язана з практичними потребами конкретного фаху. Порядок затвердження тематики курсових проектів (робіт) і їх виконання визначається положенням «Про курсове проектування».

 

№ з/п

назва освітнього компонента

з якого виконується проект (робота)

тип роботи

термін виконання

1

 Теорія та будова судна 

курсова робота

4-й семестр

2

 Навігація і лоція

курсовий проект

8-й семестр

  Невід'ємною частиною підготовки майбутнього вахтового помічника капітана судна є практична підготовка – плавальна практика. Навчальним планом передбачена практична підготовка загальною тривалістю 12 місяців.

  Концепція практичної підготовки курсантів відповідає виконанню вимог щодо практичної підготовки, встановлених правилом ІІ/1 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти  1978 року,  з поправками та «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. №93.

  Мета практики: оволодіння сучасними методами та формами організації праці на суднах, закріплення теоретичних знань, які були набуті в процесі навчання, формування у майбутніх спеціалістів професійних вмінь та навичок по виконанню обов'язків вахтового помічника і обов'язків штурмана.

  Базою проведення  плавальної практики курсантів судноводійного відділення є судна судноплавних компаній України, портофлоту Одеського та інших  портів України, судна вітчизняних та іноземних судновласників.

 

  Згідно навчального плану передбачені наступні види практик:

№ з/п

види практики

семестр

тижні

1

 Плавальна практика

4

10

6

15

7

27

       

Разом

52

 

  Підсумкова атестація – як завершальний етап підготовки молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра)

   Підсумкова атестація згідно навчального плану спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізація 271.01 Навігація і управління морськими суднами, відбувається в два етапи:

  1. Державна підсумкова атестація загальноосвітньої підготовки відбувається по закінченню 2-го курсу у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

  2. Підсумкова атестація молодшого спеціаліста за фахом у вигляді екзаменів: Судноводіння з виконанням навігаційної прокладки, Управління судном.

  Підсумкова атестація фахового молодшого бакалавра – в формі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

  Підсумкова атестація здійснюється по закінченню 8-го семестру навчання (денна форма навчання), 5-го курсу (заочна форма навчання).

  У разі успішного складання екзаменів курсанти отримують протокол сумісного засідання екзаменаційної та державної кваліфікаційної комісій, що надає право на присвоєння звання штурмана та право на зайняття посади вахтового помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше відповідно до Правила II/1 Конвенції ПДНВ 78/95

  Навчання на судноводійному відділенні  – це прекрасна можливість отримання морської освіти з блискучою перспективою роботи на сучасних високоавтоматизованих судах.

  Коледж є структурним підрозділом  Національного університету «Одеська морська академія», що надає можливість випускникам судноводійного відділення коледжу продовжувати навчання у закладах вищої освіти, реалізуючи принцип ступеневої освіти.

 

Made and support byRosnovsky I.