Морехідній коледж технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія" » Описание Судомеханической специальности

15.12.18 о 11:00 в МКТФ пройде День відкритих дверей, за адресою вул. Маразлієвська 40/42. Запрошуємо всіх бажаючих.

Описание Судомеханической специальности

 

Підготовка суднових механіків.

Напрям підготовки 6.070104 ,,Морський та річний транспорт,,

Спеціальність 5.07010403 ,,Експлуатація суднових енергетичних установок,,

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст.

План

Вступ.

1.Загальні вимоги до спеціаліста та сфера його компетентності.

2.Навчальні дисципліни, їх значення у підготовці суднового механіка.

2.1.Загальньоосвітні, математичні та природничо-наукові дисципліни – як основа формування майбутнього спеціаліста.

2.2. Роль гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у формуванні світогляду сучасного спеціаліста.

2.3. Професійні дисципліни, та їх значення при підготовки суднового механіка.

3.Курсові роботи і курсові проекти у навчальному процесі.

4.Роль практичного навчання при підготовці вахтового механіка.

5.Державна атестація – як завершальний етап підготовки молодшого спеціаліста.

Висновок.

Література.

 

Вступ.

 

Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.

 

1.Загальні вимоги до спеціаліста та область його професійної діяльності.

 

Для присвоєння звання механіка третього розряду (вахтовий механік) та
отримання права на зайняття посади вахтового механіка відповідно
до Правила III/1 Конвенції та національних вимог:

- освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого
спеціаліста за спеціальністю "Експлуатація суднових енергетичних
установок" і відповідність стандарту компетентності, визначеному в розділі А-III/1 Кодексу, та національним вимогам;

- стаж плавання не менш як шість місяців на самохідних суднах у
складі машинної команди з виконанням обов'язків з несення вахти та
обслуговування суднових енергетичних установок під контролем
вахтового механіка; виконання схваленої програми підготовки на
судні повинно бути документально підтверджено записами в Книзі
реєстрації підготовки;

- стаж роботи, пов'язаної з ремонтом суднового механічного
обладнання, не менш як шість місяців або пройти виробничу практику
відповідно до планів морських навчальних закладів;

 

 

Сфера компетентності вахтового механіка.

 

1.Безпечне несення машинної вахти.

2.Використання англійської мови в усній та письмовій формі.

3.Використання систем внутрішнього зв’язку.

4.Експлуатація головних установок, допоміжних установок та пов’язаних з ними систем керування.

5.Експлуатація паливних, баластних і інших насосних систем та пов’язаних з ними систем керування.

6.Експлуатація електрообладнання, електронної апаратури і систем керування.

7.Технічне обслуговування і ремонт електричного і електронного обладнання.

8.Відповідне використання ручного інструменту, верстатів та вимірювальних приладів для виготовлення деталей і виконання ремонтних робіт на судні.

9.Технічне обслуговування і ремонт суднових механізмів та обладнання.

10.Забезпечення виконання вимог по запобіганню забруднення.

11.Підтримання судна у морехідному стані.

12.Використання рятувальних засобів.

13.Застосування засобів першої медичної допомоги на судах.

14.Спостереження за дотриманням вимог законодавства.

 

 

2.Навчальні дисципліни, їх значення у підготовці суднового механіка.

 

Навчальний план спеціальності ,,Експлуатація суднових енергетичних установок,, (для освітньо-кваліфікаційного рівня: молодший спеціаліст) складається з наступних циклів:

- цикл загальноосвітньої підготовки;

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

- цикл математичної та природничо-наукової підготовки;

- цикл професійної та практичної підготовки.

 

Загальний об’єм навчального плану по всім циклам підготовки складає - 6480годин.

 

 

2.1.Загальньоосвітні, математичні та природничо-наукові дисципліни – як основа формування майбутнього спеціаліста.

 

На 1-му курсі навчаються курсанти, які вступили в коледж на базі неповної загальної середньої освіти (9 класів). Протягом першого року навчання курсанти вивчають загальноосвітні дисципліни і мають можливість одержати атестат про повну загальну середню освіту. Для підготовки спеціалістів до вивчення дисциплін професійної підготовки потрібно вивчити низку дисциплін загальноосвітнього циклу.

До циклу загальноосвітньої підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

українська мова, українська література, світова література, іноземна мова,

математика, інформатика, всесвітня історія, географія, біологія, фізика, астрономія, хімія, історія України, фізична культура, захист вітчизни, людина і світ.

Загальний об’єм циклу загальноосвітньої підготовки складає - 1840 годин.

 

 

Значущість природничо-наукової складової професійної підготовки фахівців, визнають і підкреслюють основні нормативно-правові освітянські документи, у яких мова йде про оптимальне поєднання гуманітарної та природничо-математичної складових освіти, необхідність формування світоглядної, економічної, екологічної культури, важливість поєднання основ класичних фундаментальних дисциплін і сучасного розуміння закономірностей будови світу.

У численних дослідженнях аспектів професійної підготовки

майбутніх фахівців науковці зауважують, що природничо-наукова підготовка

покликана забезпечити знання основних принципів і концепцій

природознавства, що складають сучасну наукову картину світу;

формування вмінь і навичок застосування мабутих знань; формування

системного підходу в навчально-пізнавальній, а в подальшому – й у

професійній діяльності; формування цілісного погляду на навколишнє

середовище та ін.

 

Згідно навчального плану до циклу математичної та природничо-наукової підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

фізика, вища математика, інженерна та комп’ютерна графіка, технологія матеріалів, теоретична механіка, опір матеріалів, деталі машин, технічна термодинаміка та основи теплопередачі, електротехніка, теорія, устрій судна та рушія, основи екології, основи медичних знань і медичної допомоги на судні, безпека життєдіяльності, технічна хімія, теорія автоматичного управління.

Загальний об’єм циклу математичної та природничо-наукової підготовки складає - 972 години.

 

 

2.2. Роль гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у формуванні світогляду сучасного спеціаліста.

 

Головні завдання циклу:

 1. провадження освітньої діяльності за сучасними інноваційними технологіями навчання, що забезпечує умови для оволодіння системою знань про людину та суспільство;
 2. проведення наукової, навчально-методичної та виховної роботи згідно з освітніми стандартами;
 3. формування у курсантів громадянської позиції, патріотизму, офіцерської гідності , відповідальності за долю держави, суспільства і людства;
 4. вивчення загальних основ, методів пізнання, законів і принципів функціонування ринкової економіки та підприємництва у морський галузі;
 5. вивчення героїчного минулого українського народу та етапи формування суверенної незалежної України;
 6. формування навичок писемного та усного ділового спілкування;
 7. вивчення політичного життя суспільства в його різноманітних проявах;
 8. вивчення суспільства як цілісної системи, дослідження механізмів функціонування і розвитку різних соціальних груп;
 9. вивчення основних галузей філософського знання, форм буття та шляхів пізнання світу;
 10. вивчення культури як суспільного явища, що пояснює чисельні процеси духовного й соціального життя людини;

Згідно навчального плану до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

історія України, українська мова ( за професійним спрямуванням), основи філософських знань (філософія, релігієзнавство), соціологія, основи правознавства, економічна теорія, культурологія, іноземна мова ( за професійним спрямуванням), історія морського судноплавства, міжнародні та національні морські нормативні документи.

 

 

Загальний об’єм циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки складає - 972 години.

2.3. Професійні дисципліни, та їх значення при підготовки суднового механіка.

 

Головні завдання циклу:

 

У результаті вивчення дисциплін циклу професійної підготовки курсант повинен:

Знати:

-основні поняття про суднові енергетичні установки, їх склад, принцип роботи;

-особливості конструкції, експлуатації та ремонту СТЗ;

-особливості техніки безпеки та охорони праці при обслуговуванні суднових механічних установок та експлуатації електрообладнання;

Вміти:

-раціонально використовувати знання і вміння у професійній діяльності;

Володіти:

-знаннями правильного несення вахти та вміннями правильно реагувати на нетипові ситуації під час несення вахти з дотриманням заходів безпеки та охорони навколишнього середовища;

- уміннями організації, обслуговування та ремонту елементів СЕУ.

 

Згідно навчального плану до циклу професійної підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

метрологія, стандартизація і управління якістю; інформатика, електроніка та електронні засоби управління, гідромеханіка, технологія використання палива, води та мастил; суднові турбінні установки та їх експлуатація, підйомно-транспортні механізми, суднові холодильні установки, суднова енергетика, радіообладнання і радіозв`язок, експлуатація суднових технічних засобів спеціалізованих суден, виживання в екстремальних умовах і медична допомога на судні, комп`ютерний тренажер, суднові дизельні установки та їх експлуатація, суднові котельні установки та їх експлуатація, суднові допоміжні механізми, устрої, системи та їх експлуатація, автоматизовані системи управління енергетичною установкою, судноремонт, електрообладнання суден та його експлуатація, практика навчальна у майстернях, практика навчальна плавальна, практика виробнича плавальна основи охорони праці.

 

Загальний об’єм циклу професійної та практичної підготовки складає - 4951 година.

 

 

3.Курсові роботи і курсові проекти у навчальному процесі.

 

Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних курсантами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсових проектів (робіт) відповідає завданням навчальних дисциплін і тісно пов'язана з практичними потребами конкретного фаху. Порядок затвердження тематики курсових проектів (робіт) і їх виконання визначається положенням ,,Про курсове проектування,,

 

Навчальним планом передбачені курсові роботи і курсові проекти з наступних навчальних дисциплін:

 

назва навчальної дисципліни, з якої виконується робота

тип роботи

термін виконання

1

 

Суднові дизельні установки та їх експлуатація

 

 

Курсовий проект

 

8-ий семестр

2

 

Суднові допоміжні механізми, устрої, системи та їх експлуатація

 

 

Курсова робота

 

8-ий семестр

3

 

Електрообладнання суден та його експлуатація

 

 

Курсовий проект

 

6-ий семестр

 

4.Роль практичного навчання при підготовці вахтового механіка.

 

Згідно навчального плану передбачені наступні види практик:

види практик

семестр

тижні

Технологічна слюсарна

2

2

Технологічна верстатна

4

3

Навчальна плавальна

7

12

Виробнича плавальна (судноремонтна)

7

20

разом

37

Навчальні програми усіх видів практик розробленні на підставі навчального плану спеціальності 5.07010403 ,,експлуатація суднових енергетичних установок,, відповідно вимогам Конвенції ПДНВ 78\95 для забезпечення мінімального стандарту компетентності для вахтових механіків (таблиця А ІІІ\1) та методичних рекомендацій по розробці програм практики студентів вищих навчальних закладів України.

 

 

На першому курсі навчання курсанти спеціальності ,,Експлуатація суднових енергетичних установок,, проходять технологічну слюсарну практику в учбово – виробничих майстернях коледжу. Тривалість практики – 2 тижні (загальний обсяг - 108 годин). Програма практичного навчання складена відповідно вимогам, які пред’являються до освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціалісту – судномеханіку по експлуатації суднових енергетичних установок.

 

 

На другому курсі навчання курсанти спеціальності ,,Експлуатація суднових енергетичних установок,, проходять технологічну верстатну практику в учбово – виробничих майстернях коледжу. Тривалість практики – 3 тижні (загальний обсяг - 162 годин). Програма практичного навчання складена відповідно вимогам, які пред’являються до освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціалісту – судномеханіку по експлуатації суднових енергетичних установок. Програма передбачає одержання практичних навичок виконання токарних і фрезерних робіт, виготовлення нескладних деталей на токарних, фрезерних верстатах, а також виконання інших робіт, пов’язаних з нескладним ремонтом суднових механізмів.

 

 

 

Практика

 

 

Зміст програми практики.

 

 1. Мета і задачі практики.
 2. Організація практики.
 3. Зразковий тематичний план практики.
 4. Зміст програми практики.

  4.1.Навчальна плавальна практика.

  4.2.Виробнича плавальна практика.

  5.  Індивідуальні завдання.

  6.  Порядок звітності по закінченню практики.

  7.  Перелік літератури.

 

 1. 1.  Мета і задачі практики

 

   Під час практики майбутній вахтовий механік повинний одержати необхідні знання і придбати практичні навички по пристрою судна, по складу і компонуванню енергетичної установки, її експлуатації, ремонтним роботам, проведеним судновим екіпажем, охороні праці і пожежної безпеки.

  Навчання в період практики носить характер самостійної роботи практиканта по вивчанню технічної документації, а також конкретних самостійних спостережень і особистої участі в проведенні робіт з технічного обслуговування і ремонту устаткування судна. Практика проводиться під керівництвом комскладу з числа машинної команди.

  Строки і тривалість практики визначаються діючим графіком навчального процесу і планом навчального процесу.

  У результаті виконання програми плавальної практики курсанти третього курсу повинні:

 

 Знати:

1.Устав і організацію служби на судах міністерства Інфраструктури України

2.Пристрій і морехідні якості судна.

3.Принцип дії головних двигунів і обслуговуючих систем;

4.Розташування і призначення механізмів і систем машино-котлового відділення (МКВ).

5.Пристрій основного устаткування енергетичної установки (СЕУ).

6.Основи технічної експлуатації і технічного обслуговування СЕУ.

7.Призначення і пристрій допоміжних механізмів, систем і пристроїв.

8.Призначення і пристрій палубних механізмів і загально судових систем.

9.Сигнали і розклад по тривогам.

10.Основні положення міжнародних угод по запобіганню забруднення моря із судів а також конструкцію і основи експлуатації суднових пристроїв і устаткування для запобігання забруднення моря.

11.Основні положення техніки безпеки при роботі у МКВ.

 

  Вміти:

1.Користуватися рятувальними засобами, трапами, протипожежним устаткуванням.

2.Підготовувати інструменти і своє робоче місце до обслуговування механізмів.

3.Користуватися судновим зв’язком.

4.Обслуговувати головні і  допоміжні механізми.

5.Виконувати роботи з Т.О, а також ремонті роботи всіх суднових технічних засобів.

 

 

 

2. Організація практики.

 

  Практика проводиться на суднах, які знаходяться в експлуатації.

 

  При підготовки до практики курсанти повинні:

1.Ознайомитсь з  «Пам’яткою курсанту морського навчального закладу на період плавальної практики»

2.Пройти інструктаж з техніки безпеки у коледжі.

3.Отримати у відділі практики відрядження у компанію, яка вибрана для проходження практики.

4.Отримати у керівника практики програму практики і методичні вказівки по практиці.

 

  Дії керівників практики від коледжу регламентуються  посадовими обов’язками викладача коледжу.

 

  Практиканту встановлюється шести годинний робочий день, з яких дві години для виконання практичних робіт і несення вахти, а чотири години - на самостіне виконання програми практики.

 

 

 

3. Зразковий тематичний план практики.

 

Тематичний план навчальної плавальної практики.

 

 

Назва теми

Кількість годин

1

Організація служби на суднах морського флоту.

48

2

Устрій судна, пристрої і рятувальні засоби.

200

3

Суднові системи.

200

4

Суднова енергетична установка.

200

 

Разом годин:

648

 

Тематичний план виробничої плавальної практики.

 

 

Назва теми

Кількість годин

 

1

Практичне вивчення загально-суднових систем

54

2

Практичне вивчення СЕУ

110

3

Практичне вивчення електрообладнання судна.

100

4

Боротьба за живучість судна.

54

5

Боротьба з пожежею.

54

6

Системи виявлення пожежі.

54

7

Використання систем внутрішньо суднового зв’язку.

54

8

Організація саморемонту і судноремонту

100

9

Суднова документація по судноремонту.

100

10

Технологія проведення саморемонтних і судноремонтних робіт.

400

 

Разом годин:

1080

 

 

4.Зміст програми практики.

 

4.1.Навчальна плавальна практика.

 

4.1.1. Організація служби на суднах морського флоту.

Системи управління на морському транспорті. Загальні положення статуту служби на суднах.  Правові основи забезпечення безпеки життєдіяльності. Техніка безпеки та промислова санітарія на робочому місці. Розклад по тривогам.

 

 

 

4.1.2. Устрій судна, пристрої і рятувальні засоби.

Загальна будова судна. Непотоплюваність судна. Морехідні якості судна.

Суднові рятувальні засоби.

 

4.1.3. Суднові системи.

Господарчо-побутові системи. Спеціальні системи танкерів. Системи і засоби контролю стану навколишнього середовища. Автоматичні системи аварійно-попереджувальної сигналізації по виявленню пожежі і диму.

 

4.1.4. Суднова енергетична установка.

Склад суднової енергетичної установки. Загальні вимоги до суднової енергетичної установки.

 

 

4.2.Виробнича плавальна практика.

 

4.2.1. Практичне вивчення загально-суднових систем.

Системи парового котла. Конструкції суднових насосів.

Повітряні компресори дизельних установок. Конструкції фільтрів , палива та мастил. Конструкція вентиляторів.Конструкції відцентрованих  сепараторів палива та мастил. Теплообмінні апарати суднових установок. Основні конструкції водоопріснювальних установок. Технічна експлуатація рульової установки судна. Технічна експлуатація рефрижераторної установки судна і системи кондиціювання повітря. Гідроприводи суднових механізмів. Конструкція якірних і швартовних механізмів. Автоматизація палубних механізмів. Системи централізованного автоматичного контролю. Технічне обслуговування систем при несенні ходової і стояночної вахти.

 

4.2.2. Практичне вивчення СЕУ.

 Основні вузли і деталі ДВЗ. Техніка безпеки при експлуатації ДВЗ.

 Системи обслуговуючі ДВЗ. Робочі параметри ДВЗ. Робочі показники систем, обслуговуючих ДВЗ. Режими і характеристики ДВЗ. Автоматизовані системи керування головними ДВЗ. Робота ДВЗ на маневрах і перехідних режимах послідовного підвищення механічного та теплового навантаження. Контроль за навантаженням і тепловим станом ДВЗ. Налагодження параметрів регулювання частоти обертання вала ДВЗ. Технічна експлуатація головних і допоміжних двигунів судна. Визначення робочих показників палива, мастил та води у системах ДВЗ за допомогою суднових експрес-лабораторій і заходи з підтримки та поновлення їх якості.

 

 

4.2.3. Практичне вивчення електрообладнання судна.

Техніка безпеки при експлуатації суднового електрообладнання. Техніка безпеки при виконанні електромонтажних робіт.

Суднова електростанція. Технічні вимоги до електричного живлення приймачів, перетворювачів електоенергії. Аварійна електростанція судна.

Електрообладнання машинного відділення судна. Технічне обслуговування суднового електрообладнання. Гребні електричні обладнання постійного і змінного струму. Принципові схеми. Підготовка до дії. Регулювання основних параметрів суднового електроустаткування.

Підготовка до дії автоматичних регуляторів параметрів суднових генераторів постійного і змінного струмів. Безконтактна і контактна аппаратура управління судновими електротехнічними устроями. Системи управління судновими електроприводами та їх вибір. Режими роботи суднових електроприводів. Електричні машини постійного струму.  Послідовне та паралельне з’єднання споживачів електричної енергії. Електрообладнання палубних механізмів судна.

 

 

4.2.4. Боротьба за живучість судна.

Забезпечення живучості судна та рятування людей.

Основні полження боротьби за живучість судна.Боротьба з водою.

Загальні положення організації боротьби за живучість судна. Заходи по забезпеченню живучості судна при плаванні в штормових умовах.

Боротьба з обмерзанням судна. Відновлення устойчивості і спрямління аварійного судна. Оперативний план по боротьбі з водою, відновленню остойчивості і спрямлінню аварійного судна. Особливості боротьби за живучість в штормових умовах. Заходи по забезпеченню живучості судна, сівшого на міль. Доступ в замкненні приміщення. Організація евакуації пасажирів і екіпажу при загрозі загибелі судна.  Конструкція і спорядження рятувальних шлюпок, плотів і чергових шлюпок. Типи засобів для спуска на воду рятувальних шлюпок, плотів і чергових шлюпок.

 

4.2.5. Боротьба з пожежею.

Особливсті і причини суднових пожеж. Організація боротьби з пожежою на суднах. Системи пожежогасіння та їх технічне використання на судні. Джерело розпалення і розпалювальні матеріали. Застосування засобів захисту в надзвичайних ситуаціях.Евакуаційні заходи. Розміщення протипожежних засобів і аварійних шляхів евакуації. Застосувння дихального апарата під час боротьби з пожежою і дії по рятуванню. Котельне паливо та його згоряння. Прийом та зберігання палива на судні. Дії першого який виявив пожежу.

 

4.2.6. Системи виявлення пожежі.

Стаціонарні системи сигналізації виявлення пожежі.

Автоматичні спринклерні системи пожежогасіння і сигналізації виявлення пожежі.

 

 

 

4.2.7. Використання систем внутрішньо суднового зв’язку.

Правила технічної експлуатації засобів внутрішньосуднового зв’язку. Вимоги до форм запису у машинний журнал команд з ходового мостика, які поступають по внутрішньосудновому зв’язку. Типові форми команд машинній вахті та видача інформації на ходовий мостик з використанням внутрішньосуднового зв’язку.

 

4.2.8. Організація саморемонту і судноремонту.

Складання графіків ТО. Організація ремонту суден на заводі.

 

4.2.9. Суднова документація по судноремонту.

Документація по судноремонту. Порядок ведення формулярів технічного стану СТЗ. Види конструкторських документів. Порядок складання ремонтної відомості. Складання заявок на МТЗ на підставі ремонтних відомостей. Складання заявок на запасні частини, спецінструмент, спецустаткування з використанням правил та норм постачання.

 

4.2.10. Технологія проведення саморемонтних і судноремонтних робіт.

Заходи з охорони праці та протипожежної безпеки під час виконання саморемонту. Несправності та пошкодження ДВЗ і заходи по їх усуненню. Несправності насосів і способи їх усунення. Характерні несправності в роботі повітряних компресорів. Несправності в роботі рульових машин і способи їх усунення. Несправності та пошкодження котлів і заходи по їх усуненню.

Технологія робіт по видаленю з вузлів та деталей поверхневих відкладень продуктів корозії. Хімічні засоби очищення деталей від відкладень продуктів корозії. Ремонт деталей остова ДВЗ. Ремонт колінчатих валів ДВЗ. Ремонт шатунів, крейцкопфів ДВЗ. Ремонт деталей механізмів газорозподілення. Ремонт паливної апаратури. Дефектація, розбирання, ремонт валопровода.

Ремонт допоміжних механізмів. Визначення і усунення пошкоджень ЕО, ЕА, СУ і зв’язку. Ремонт акумуляторів.

 

5.  Індивідуальні завдання.

 

1. Підготовка дизельної установки до роботи і пуск дизеля.

1.1. Підготовка масляної системи.

1.2. Підготовка паливної системи.

1.3. Підготовка системи водяного охолодження.

1.4. Пробні пуски Д.В.З.

1.5. Пуск дизеля в хід.

2. Обслуговування Д.В.З. під час роботи і стоянки.

2.1. Введення Д,В.З. в режим експлуатаційного навантаження.

2.1. Обслуговування систем змащування.

2.2. Обслуговування систем охолодження.

2.3. Обслуговування паливної системи.

2.4. Обслуговування системи пуску, продувки (надування).

2.5. Підготовка до маневрів і зупинка Д.В.З.

2.6. Робота  Д.В.З. з вимкнутими циліндрами.

3. Технічна експлуатація суднових парових котлів.

3.1. Підготовка котла до дії.

3.2. Обслуговування котла в дії.

3.3. Очищення, огляди і випробування котла.

4. Технічна експлуатація суднових допоміжних механізмів.

4.1. П.Т.Е. суднових допоміжних механізмів.

4.2. Відцентрові насоси, їх експлуатація.

4.4. Гвинтові, поршневі, плунжерні насоси, їх експлуатація.

4.5. Вентилятори, їх експлуатація.

4.6. Компресори, їх експлуатація.

4.7. Теплообмінні апарати, їх експлуатація.

4.8. Сепаратори паливні і масляні, їх експлуатація.

4.9. Брашпилі, шпилі, їх експлуатація.

4.10. Технічне обслуговування холодильних установок.

5. Технічна експлуатація суднового електрообладнання.

5.1. П.Т.Е. суднового електрообладнання.

5.2. Суднові електричні машини, їх експлуатація.

5.3. Суднові електричні мережі.

5.4. Апаратура внутрішнього суднового зв’язку.

5.5. Системи суднової сигналізації.

 

 1. 6.  Порядок звітності по закінченню практики.

 

  По закінченню практики курсанти повинні у тижневий строк здати у відділ практики наступні документи:

1. Щоденник-звіт.

2. Книгу регістрації підготовки моряка.

3. Копію послужної книжки моряка.

4. Характеристика.

5. Виконане індивідуальне завдання.

 

7.  Перелік літератури.

1. В.М.Харин, О.Н.Занько ,,Судовые машины, установки, устройства и системы,,  Одесса2010 г.

2. И.П.Супрунец ,,Эксплуатация судовых спасательных средств,,

Одесса1997 г.

3. Д.А.Тейлор ,,Основы судовой техники,, Москва 1987 г.

4. В.А.Сизых ,,Судовые энергетические установки,, Архангельск2006 г.

5. И.С. Крымов ,,Основы борьбы за живучесть судна,, Москва2006 г.

6. В.Ф.Федоров, Б.Д.Губанов ,,организация и технология судоремонта,, Москва1987 г.

 

 

Календарь

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

План основних організаційних заходів

 

Вересень

Свято 1 Вересня.

- Проведення урочистого шикування і мітингу, присвяченого початку навчального року

День здоров'я.

 - Проведення регати;

- Проведення спортивних змагань;

- Проведення концерту художньої самодіяльності коледжу

Посвячення у курсанти.

- мітинг

- посвячення, вручення погон і залікових книжок.

  Проходження урочистим маршем вул. Успенська - Уч. Корпус 1 курсу - Морвокзал

 

Жовтень

День коледжу, посвячення в старшини.

- Урочистий марш курсантів вулицями міста до Приморського бульвару

- Урочистий мітинг

- Нагородження курсантів і співробітників коледжу

- Посвячення в старшини

 

Листопад

Урочисті заходи з вшанування пам'яті жертв Голодомору:

- Мітинг;

- Участь у міських заходах.

Святкування Міжнародного дня студента:

- Концерт художньої самодіяльності коледжу

- Конкурс відеофільмів серед спеціальностей.

 

Грудень

Тиждень спеціальності "Будівництво гідротехнічних споруд"
День Збройних Сил України.

- Урочисте шикування з нагоди Дня Збройних Сил України.

- Нагородження працівників коледжу - ветеранів ЗСУ

- Випуск електронних газет.

Тиждень благодійності до дня святого Миколая

 

Січень

Тиждень спеціальності "Судноводіння"
Урочисті заходи присвячені Дню Соборності України.
Святкування Дня Тетяни

 

Лютий

Тиждень спеціальності "Експлуатація електрообладнання і автоматики суден"

 

Березень

Тиждень спеціальності "Експлуатація суднових енергетичних установок"
Святкування міжнародного жіночого дня.
Місяць олімпіад

 

Квітень

Спартакіада коледжу
День звільнення Одеси від німецько-фашистських загарбників. .

- Урочистий марш курсантів вулицями міста до площі 10 квітня

- Урочистий мітинг

- Нагородження курсантів і викладачів коледжу

- Покладання квітів

- Вшанування ветеранів війни

 

Травень

День Перемоги

  - Урочисте шикування на плацу коледжу

  - Проведення мітингу, присвяченого Дню Перемоги.

  - Проходження урочистим маршем Головний корпус (вул. Маразлієвська)  - Пам'ятник Невідомому Матросу (парк Шевченка Т.Г.)

- Покладання квітів.

День здоров'я

- Урочисте шикування День Здоров'я;

- Проведення регати;

- Проведення спортивних змагань;

- Проведення концерту художньої самодіяльності коледжу

 

Червень

---

 

Липень

Випуск молодших спеціалістів

- Урочисте шикування на морському вокзалі;

- Мітинг

- Урочистий марш

- Вручення дипломів

Участь в урочистих заходах, присвячених дню ВМС України

Счетчик

Made and support byRosnovsky I.