Морехідній коледж технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія" » Описание

21.08.2017 В 9:00 - начало дополнительных занятий для поступивших в 2017 г. Построение на занятия в 8:45 на плацу, в главном учебном корпусе (Маразлиевская, 40/42). Форма одежды - летняя рабочая.

Loading

Описание

1-й курс

 

План

1.Навчальні дисципліни, що вивчаються на 1-2 курсі на базі неповної загальної середньої освіти.

( 1-2 рівень акредитації).

2.Розподіл годин загальноосвітніх дисциплін на 1-ому курсі.

3.Роль загальноосвітніх  дисциплін у формуванні світогляду сучасного спеціаліста.

4. Матеріально-технічна база.

5. Заліково-екзаменаційна сесія  на 1-ому курсі.

6.Положення про державну підсумкову атестацію курсантів коледжу з загальноосвітніх предметів.

6.1.Загальні положення.

6.2. Семестровий контроль.

6.3. Проведення державної атестації.

6.4.Державні атестаційні комісії

 

 

1. На 1-му курсі навчаються курсанти, які вступили в коледж на базі неповної загальної середньої освіти (9 класів). Протягом першого та другого року навчання курсанти вивчають загальноосвітні дисципліни і мають можливість одержати атестат про повну загальну середню освіту. Для підготовки спеціалістів до вивчення дисциплін професійної підготовки потрібно вивчити перелік дисциплін загальноосвітнього циклу.

До циклу загальноосвітньої підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

українська мова, українська література, світова література, іноземна мова,

математика, інформатика, всесвітня історія, географія, біологія, фізика, астрономія, хімія, історія України, фізична культура, захист Вітчизни, людина і світ.

Вивчення деяких дисциплін завершується на 2-ому курсі: українська мова, математика, фізика та людина і світ.

Державна атестація складається з 2-ох предметів: українська мова та математика.

Загальний об’єм циклу загальноосвітньої підготовки складає - 1840 годин.

 

Кількість годин циклу загальноосвітніх дисциплін

 

 

2.Розподіл годин загальноосвітніх дисциплін на 1-ому курсі.

 

 

3.Роль загальноосвітніх  дисциплін у формуванні світогляду сучасного спеціаліста.

 

 

Головні завдання циклу:

1. впровадження освітньої діяльності за сучасними інноваційними технологіями навчання, що забезпечує умови для оволодіння системою знань про людину та суспільство;

  2.  проведення наукової, навчально-методичної та виховної роботи згідно з освітніми стандартами;

  1. формування у курсантів громадянської позиції, патріотизму, офіцерської гідності , відповідальності за долю держави, суспільства і людства;
  2. вивчення загальних основ, методів пізнання, законів і принципів функціонування ринкової економіки та підприємництва у морський галузі;
  3. вивчення героїчного минулого українського народу та етапи формування суверенної незалежної України;
  4. формування навичок писемного та усного ділового спілкування;
  5. вивчення політичного життя суспільства в його різноманітних проявах;
  6. вивчення суспільства як цілісної системи, дослідження механізмів функціонування і розвитку різних соціальних груп;
  7.  вивчення основних галузей філософського знання, форм буття та шляхів пізнання світу;
  8. вивчення культури як суспільного явища, що пояснює чисельні процеси духовного й соціального життя людини;

 

Згідно навчального плану до циклу загальноосвітніх дисциплін відносяться наступні навчальні дисципліни:

українська мова, українська література, світова література, іноземна мова,  математика,  інформатика, всесвітня історія, географія, біологія, фізика, астрономія, хімія, історія України, фізична культура, захист Вітчизни, людина і світ.

 

 

4. Матеріально-технічна база.

 У розпорядженні циклової комісії є 15 навчальних кабінетів, дві лабораторії (фізики та хімії) і один комп'ютерний класс.Все кабінети і лабораторії після капітального ремонту оснащені необхідними меблями (у дев'яти аудиторіях придбано нові меблі), завершується ремонт підсобних приміщень спортивного залу розташованого на першому поверсі, відремонтовано роздягальня, обладнано чотири душові кабінки, для обігріву води встановлені два бойлери. Ремонт ведеться на спонсорські кошти батьків курсантів 1-го курсу. Всі кабінети оформлені стендами, наочними посібниками, навчальною літературою. Для забезпечення проведення занять матеріальна база кабінетів поповнюється навчальною літературою. У кожному кабінеті є комплекти підручників і різна довідкова література. Лабораторія інформатики оснащена 1 компьтерних класом: що включає 1 комп'ютер для викладача і 13 комп'ютерів для курсантів (для повного комплекту не вистачає 3 монітори), тобто фактично 10 робочих навчальних комп'ютерів. Є мультимедійний проектор, який використовується на заняттях з інформатики та математики. Десять аудиторій оснащені технічними засобами навчання: телевізорами, відеомагнітофонами, DVD-плеєрами, що дозволяє вести заняття на високому науково-методичному рівні, підкріплюючи пояснює матеріал різними відеофільмами. Викладачами зібрана велика відеотека, яка використовується:

- на заняттях української та зарубіжної літератур для вивчення творів українських та зарубіжних авторів;

- на заняттях хімії для вивчення хімічних властивостей речовин, проведення хімічного експерименту;

- на заняттях фізики для вивчення фізичних законів, проведення фізичного експерименту;

- на заняттях біології для вивчення явищ живої природи, особливостей будови живих організмів, їх природному середовищі;

 - на заняттях англійської мови для навчання граматики;

Застосування таких відеоматеріалів підвищує інтерес курсантів до вивчення предмета і збільшує об'єм необхідної інформації, покращує процес засвоєння навчального матеріалу, тому викладачі постійно працюють над поповненням відеотеки:

 

 

5. Заліково-екзіменаційна сесія  на 1-ому курсі.

В першому семестрі проводяться диференційовані залікі з усіх предметів загальноосвітнього циклу в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом .

Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю,  що полягає в оцінці засвоєння курсантом навчального матеріалу з певного предмету виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань  ( розрахункових,  графічних тощо) . Курсант МК ТФ ОНМА вважається допущеним до семестрового контролю з конкретного навчального предмету, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом за семестр з цього навчального предмету ( обовязкові лабораторні роботи).

 

Назва навчальної

дисципліни

Лабораторні

заняття (кількість годин0

1.

Фізика

6

2.

Хімія

6

3.

Інформатика

14

4.

Біологія

10

 

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність курсантів.

 

В другому семестрі проводяться диференційовані залікі з предметів: українська мова, українська література, світова література, інформатика, всесвітня історія, біологія, історія України, фізична культура, захист Вітчизни.

Складаються семестрові іспити з 4-ох дисциплін: математика, фізика, хімія, англійська мова.

Обовязкові лабораторні роботи.

Назва навчальної

дисципліни

Лабораторні

заняття (кількість годин0

1.

Фізика

10

2.

Хімія

10

3.

Інформатика

10

4.

Біологія

22

 

 

6.Положенняпро державну підсумкову атестацію курсантів коледжу з загальноосвітніх предметів.

 

6.1.Загальні положення.

 

  Державна підсумкова атестація ( далі - атестація) курсантів коледжу, це форма контролю за відповідністю освітнього рівня курсантів навчальним програмам. Атестація проводиться відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту»,  постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 року № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання».

  Зміст, форми, терміни  атестації, перелік предметів з яких здійснюється атестація, визначається навчальними планами коледжу  по підготовці молодших спеціалістів, які погоджені з ОНМА .

  Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.11. 97 р. № 1260 курсантам, які під час навчання у коледжі одержали повну загальну середню освіту, видаються також атестати про повну загальну середню освіту одночасно з дипломом молодшого спеціаліста.

  Для курсантів коледжу МК ТФ ОНМА  встановлюються різні види морального стимулювання за високі досягнення у навчанні передбачені Положенням про Золоту медаль « За високі досягнення у навчанні» та Срібну медаль « За досягнення у навчанні».

  Рішення про представлення випускників коледжу МК ТФ ОНМА  до нагородження Золотою і Срібною медалями приймається Педагогічною радою, погоджується з Одеським обласним Управлінням освіти і наукової діяльності  й затверджується наказом ректора ОНМА.

  Підвищення результатів семестрового та річного оцінювання шляхом переатестації не дає підстав для нагородження випускників Золотою та Срібною медалями.

  Курсантам , нагородженим Золотою та Срібною медалями , згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 року № 1260, видається документ про повну загальну середню освіту особливого зразка.

 

 

 

6.2.Семестровий контроль.

 

  2.1.Семестровий контроль курсантів МК ТФ ОНМА, які вивчають предмети загальноосвітньої підготовки, проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку з конкретного навчального предмету в обсязі навчального матеріалу,  визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом .

  2.2. Семестровий екзамен – це форма  підсумкового контролю засвоєння курсантом МК ТФ ОНМА теоретичного та практичного матеріалу  з окремого навчального предмету за семестр, що проводиться як контрольний захід.

  2.3. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння курсантом навчального матеріалу з певного предмету виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань( розрахункових,  графічних тощо) .

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність курсантів.

  2.4.Курсант МК ТФ ОНМА вважається допущеним до семестрового контролю з конкретного навчального предмету  ( семестрового екзамену, диференційованого заліку) , якщо він виконав усі види робіт. Передбачені навчальним планом за семестр з цього навчального предмету.

  2.5. Екзамени складаються курсантами МК ТФ ОНМА в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом.

  2.6. Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів та курсантів не пізніше, як за місяць до початку сесії . Порядок і методика проведення заліків та екзаменів визначається керівництвом коледжу за поданням відповідної циклової комісії.

  2.7. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінується за 12-бальною шкалою і вносяться в екзаменаційну відомість, залікову відомість та  залікову книжку.

  2.8. Курсанти МК ТФ ОНМА, які під час сесії виявили рівень знань, зафіксований 1,2,3, балами, більше, ніж з двох предметів відраховуються з  коледжу.

  2.9. Курсантам МК ТФ ОНМА, які під час сесії виявили рівень знань, зафіксований 1,2,3, балами не більше, ніж з двох предметів, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів та заліків допускається не більше двох  разів з кожного предмету : один раз викладачу , другий – комісії,  яка створюється завідувачем відділення та  затверджується наказом начальника коледжу.

  2.10. Курсанти, які не з’явились на екзамени без поважних причин відраховуються з  навчального закладу.

 

 

   

 

6.3.Проведення державної атестації.

  3.1. Державна атестація курсантів коледжу ( вищих навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти),  проводиться з двох предметів у письмовій формі : української мови ( переказ),  математики.

  3.2. Атестація проводиться у терміни, зазначені у навчальних планах коледжу, погоджених Одеською Національною Морською Академією.

  3.3. Завдання для атестації розробляються відповідними предметними  ( цикловими ) комісіями і затверджуються  начальником  коледжу чи заступником з навчальної роботи.

  3.4. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень курсантів, що здобувають повну загальну середню освіту у вищих навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації, згідно наказу Міністерства науки і освіти № 341 від 05.05.2008 року.

 3.5. Курсанти МК ТФ ОНМА мають право на повторну атестацію з метою підвищення оцінки за умови отримання 1,2,3, балів. Повторна атестація може проводитися у будь-який час , але не раніше ніж через десять днів після закінчення атестації і не пізніше початку нового навчального року   ( семестру). Конкретні строки повторної атестації встановлюються  наказом начальника коледжу та доводяться до відома екзаменуємих  під підпис.

  3.6. Матеріали й завдання для повторної атестації розробляє відповідна предметна ( циклова ) комісія й затверджує їх у  керівництва.

  3.7. Курсанти, які  і  при повторній атестації одержали незадовільну оцінку (1,2,3, бали), відраховуються з коледжу. При цьому  їм видається академічна довідка встановленого зразка, в якій вказується перелік предметів,  що вивчив курсант, кількість годин та оцінки за 12-бальною шкалою.

  3.8. Курсанти, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти атестацію до початку нового навчального року . Курсанти, які не з’явились на державну підсумкову атестацію без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку (  1 бал).

 

 

6.4.Державні атестаційні комісії.

 

  4.1. Для проведення атестації, не пізніше ніж за місяць до її початку, в коледжі створюється комісія , яка затверджується наказом  начальника коледжу у складі:

  - голови( керівник навчального закладу або його заступник з навчальної роботи), члени комісії ( два викладача , один з яких викладає даний предмет).

  4.2. Розклад роботи державної атестаційної комісії, узгоджений з головою комісії , затверджується заступником начальника коледжу з навчальної роботи і доводиться до загального відома не пізніше , як за місяць до початку проведення державної підсумкової атестації.

  4.3. До складання державної підсумкової атестації допускаються курсанти, які виконали всі вимоги навчального плану.

  4.4. На голів комісій покладається відповідальність за об’єктивність проведення атестації та дотримання порядку її проведення .

  4.5.Головою комісії не може бути начальник коледжу, його заступник, який викладає у даній групі предмет з якого проводиться атестація.

  4.6. Під час проведення атестації може бути присутніми лише начальник коледжу (його заступник з навчальної  роботи) або особа уповноважена органом управління освітою.

  4.7. Втручання у проведення атестації та визначення її результатів з боку осіб, які не є  членами комісії,  не допускається . Зауваження та пропозиції щодо процедури проведення атестації можуть подаватися у письмовій формі до апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після проведення атестації.

  4.8. Результати атестації заносяться до протоколу встановленого зразка.

  4. 9. Звіти комісій про результати атестації та матеріали атестації зберігаються відповідно до вимог Інструкції з ведення ділової документації, затвердженої наказом від 23.06.2000 року № 240 Міністерством освіти і науки України.

 

 

Архив статей

Популярні статті


Архіви минулих років
2014г. 2013г. 2012г. 2011г.
2010г. 2009г. 2008г. 2007г.
2006г.. 2005г.. 2004г.. 2003г..

Календарь

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

План основних організаційних заходів

 

Вересень

Свято 1 Вересня.

- Проведення урочистого шикування і мітингу, присвяченого початку навчального року

День здоров'я.

 - Проведення регати;

- Проведення спортивних змагань;

- Проведення концерту художньої самодіяльності коледжу

Посвячення у курсанти.

- мітинг

- посвячення, вручення погон і залікових книжок.

  Проходження урочистим маршем вул. Успенська - Уч. Корпус 1 курсу - Морвокзал

 

Жовтень

 Спортивні змагання «Козацькі ігри»

 

День коледжу, посвячення в старшини.

- Урочистий марш курсантів вулицями міста до Приморського бульвару

- Урочистий мітинг

- Нагородження курсантів і співробітників коледжу

- Посвячення в старшини

 

Листопад

Урочисті заходи з вшанування пам'яті жертв Голодомору:

- Мітинг;

- Участь у міських заходах.

Святкування Міжнародного дня студента:

- Концерт художньої самодіяльності коледжу

- Конкурс відеофільмів серед спеціальностей.

 

Грудень

Тиждень спеціальності "Будівництво гідротехнічних споруд"
День Збройних Сил України.

- Урочисте шикування з нагоди Дня Збройних Сил України.

- Нагородження працівників коледжу - ветеранів ЗСУ

- Випуск електронних газет.

Тиждень благодійності до дня святого Миколая

 

Січень

Тиждень спеціальності "Судноводіння"
Урочисті заходи присвячені Дню Соборності України.
Святкування Дня Тетяни

 

Лютий

Тиждень спеціальності "Експлуатація електрообладнання і автоматики суден"

 

Березень

Тиждень спеціальності "Експлуатація суднових енергетичних установок"
Святкування міжнародного жіночого дня.
Місяць олімпіад

 

Квітень

Спартакіада коледжу
Конкурс відеокліпів (1-й курс)
День звільнення Одеси від німецько-фашистських загарбників. .

- Урочистий марш курсантів вулицями міста до площі 10 квітня

- Урочистий мітинг

- Нагородження курсантів і викладачів коледжу

- Покладання квітів

- Вшанування ветеранів війни

Спортивні змагання «Козацькі розваги»
Курсансткій бал (1-й курс)

 

Травень

День Перемоги

  - Урочисте шикування на плацу коледжу

  - Проведення мітингу, присвяченого Дню Перемоги.

  - Проходження урочистим маршем Головний корпус (вул. Маразлієвська)  - Пам'ятник Невідомому Матросу (парк Шевченка Т.Г.)

- Покладання квітів.

День здоров'я

- Урочисте шикування День Здоров'я;

- Проведення регати;

- Проведення спортивних змагань;

- Проведення концерту художньої самодіяльності коледжу

 

Червень

Випуск 1 курсу.

- Урочистий марш курсантів 1 курсу ул.Успенька - до меморіалу ЧМП (парк ім. Шевченка)

- Мітинг

 

Липень

Випуск молодших спеціалістів

- Урочисте шикування на морському вокзалі;

- Мітинг

- Урочистий марш

- Вручення дипломів

Участь в урочистих заходах, присвячених дню ВМС України

Счетчик

Рейтинг@Mail.ru

Design byVernon Studio